اعضای کنسرسیوم

تماس با ما

نشانی دبیر خانه:  تهران، شهریار، سعید آباد، جاده حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد واحدهای فناور، واحد 225، صندوق پستی 111-33535

  تلفن:  2-66575980        نمابر: 56276324-66575983       پست الکترونیکی : Info@bfcic.ir